تبلیغات
آموزش و تفریحی - نمونه سوالات ادبیات راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 27 اسفند 1390 | 08:51 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

نام :                                                ((بسم الله الر حمن الرحیم))              تاریخ امتحان :

نام خانوادگی:         اداره آموزش و پرورش منطقه زیویه      *خرداد 1390  * وقت:70 دقیقه      نام پدر :    مدرسه راهنمایی      امتحان انشاونگارش  سال اوّل راهنمایی

 

1

برای هرکدام از موارد زیر نشانه ی اختصاری مناسب به کارببرید .

پیامبر اکرم (                  )   حضرت علی (                     )

5/0

2

جمله های ادبی زیر را به صورت جمله ی زبانی بنویسید .

گل یک تابلوی نقّاشی قشنگ است که خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است . Z

گل ها در بهار خندیدند .Z

1

3

یکی از زیبایی های فصل بهار را در چهار جمله توصیف کنید .

 

1

4

در باره ی تصویر روبه رو یک بند بنویسید .(حداقل 6 جمله )

1

5

با هریک از ترکیبات زیر جملات زیبا بسازید .

دوستی ورفاقت :

بازوان آهنین:

1

6

عبارت زیر را با نشانه های مناسب ،نشانه گذاری کنید.( حداقل چهار نشانه )

چون مادرم چنان دید دعا کرد و گفت یارب تو از وی خوشنود یاش و درجتش درجه ی اولیا گردان

1

7

 

در داستان زاویه ی دید را توضیح دهید .

 

 

5/0

 

8

برای نوشتن نامه باید به چه مواردی توجّه کنیم ؟چهار مورد را نام ببرید .

 

 

1

۹

یکی از آرایه های ادبی (زیبایی های ادبی )ابیات زیر را توضیح دهید .

Z دانه آرام بر زمین غلتید          õ          رفت وانشای کوچکش را خواند

Zچادر من چلچراغی از صفاست     õ          چادر من باغی از آیینه هاست

انشا (12 نمره )

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف ) مدرسه ی خودرا توصیف کنید .

ب) نامه ای دوستانه بنویسید .

ج) «از دی گذشت هیچ از اویاد مکن                فردا که نیامده است فریاد مکن » .

 

1

 

 

 نام :                  ((بسم الله الر حمن الرحیم))              تاریخ امتحان :

نام خانوادگی: اداره آموزش و پرورش منطقه زیویه*خرداد 1390* وقت:70دقیقه      نام پدر :      مدرسه راهنمایی     امتحان انشاونگارش  سال دوم راهنمایی  

 

1

اگر نویسنده شرح حال خودرا بنویسد به آن ...........................................می گویند و اگر شرح حال شخص دیگری را بنویسد به آن .................................... گفته می شود .

5/0

2

معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.

سایت :..........فاکس :............... کوپن :...............ایمیل :................

 

1

3

در باره ی نوجوانی یک بند بنویسید . (حداقل شش جمله )

 

 

 

1

4

در باره ی تصویر روبه رو یک بند بنویسید .(حداقل 6 جمله )   

                                                                                                                                                                                                                                              

1

5

با هریک از ترکیبات زیر جملات زیبا بسازید .

تأ مل :

فیض شهادت :

1

6

عبارت زیر را با نشانه های مناسب ،نشانه گذاری کنید.( حداقل چهار نشانه )

سنجاقک به هوا پرید بال هایش را تکان داد وفریاد زد  من برای جوانه آب  می آورم    

1

7

 

چه وقت از نشانه ی قلاب [  ] در نگارش استفاده می شود ؟

 

 

5/0

 

8

ادبیات  پایداری یا مقاومت را تعریف کنید .

 

 

 

1

9

یکی از آرایه های ادبی (زیبایی های ادبی )ابیات زیر را توضیح دهید .

Z برق از شوق که می خنددبدین سان قاه قاه؟  õ  ابر از هجر که می گرید بدین سان زارزار ؟           

Zعزّت از خواری نشناخته ای       õ        عمر در خار کشی باخته ای           

 

1

 

 

 

 

 

 

انشا (12 نمره )

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف ) ما چگونه می توانیم کشورو وطن خود را  به قله های پیشرفت و آبادانی برسانیم؟

ب) در باره ی زیبایی های استان خود انشایی بنویسید .                                                                                       

ج) «زنهار مگو سخن جز به راست            هرچند تو رادر آن ضرر هاست » .

 

 نام :                                       ((بسم الله الر حمن الرحیم))

نام خانوادگی:          امتحان انشاونگارش  سال سوم راهنمایی  *ا0 139  * وقت:70 دقیقه

  نام پدر :                                     

 

1

با هریک از ترکیبات زیر جمله های زیبا بنویسید .

مرغ جان :

خورشید ایمان :

1

2

معادل کلمه های زیر را بنویسید .

طرّار : ............................... رنجه مدار : .............................

5/0

3

پرورش و آفرینش زیبایی در متن از چه راه هایی امکان پذیر است ؟ (3 مورد )

 

5/1

4

برای تصویر مقابل یک عنوان وچند جمله ، ویا یک شبکه معنایی بنویسید .

1

5

یرای غنی تر شدن متن انشا چه باید کرد ؟

 

75/0

6

شعر حماسی به چه نوع شعری گفته می شود ؟

 

    

75/0

7

 

ویژگی های رمان را بنویسید .(2مورد )

 

 

 1

 

8

 در باره ی یکی از موارد زیر بک بند (حد اقل 6جمله ) بنویسید .

-از زبان یک بلبل گفتگو کنید .

- آسمان صاف پر از ستااره را توصیف کنید .

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

انشا (12 نمره )

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید ودر باره ی آن انشا یی بنویسید .

الف ) « چو خواهی که نامت بود جاودان   مکن نام نیک بزرگان ، نهان

ب) یک سفرتخیلی  بنویسید                                                                                    

ج)دنیای رویایی   من ......................... .

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 17:7  توسط عارف باستان  |  نظر بدهید

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :                     اداره ی آموزش وپرورش منطقه زیویه

نام پدر :        مدرسه راهنمایی     امتحان املا سال اوّل راهنمایی  خرداد 90

1-       در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟ (5/0 نمره )

می گویند قدر وقت را بدانید مقصود این نیست که دائماً در کوشش و ............................باشید.

Éالف )اظطراب   r                ب) اضتراب        r               ج) اضطراب  r                د)اظترابr  

 2- املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟ (1 نمره )

  الف ) نشات  و شادابیr  ب) متواضع وفروتن  r  ج) اثنای سفر r د) شکست وخوار      

  الف) ظلال درختان   r  ب) رأفت و عطوفت  r          ج) قوس قزح r          د) اسرارورازهاr

3- با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است ؟(1 نمره )                                      الف )الفت :دوستی rب) صماجت :پافشاریr  ج) فصاحت : روانی و شیوایی سخنr د)موذی :آزار دهنده r  

 الف) مناظره :بحث وجدل r   ب)نغز :دلکش  r     ج) خصلت :ویژگی r     د) توصیه :سفارشr

  4-  علامت تشدید در کدام گزینه نادرست است ؟ (5/0 نمره )

Éالف ) در حدّ توان r    ب) صمیمیّت و اخلاص r      ج) مهمّ ترین کار  r            د)اهمّیّت درس r

    5-در جای خالی کلمه ی مناسب را انتخاب کنید .(1 نمره )

Éالف ) .......حکومت های جبّار و فاسد اکثر مردم را سخت ترسو بار آورده بود . (تسلّت ،  تسلّط   ،   تصلّط )

Éب) حجره ی کوچک و ساده ای ............................. او شد .( نصیب  ،   نسیب  )

6- در جای خالی کلمه ی مناسب هم آوا را انتخاب کنید .(1 نمره )

Éالف )در بهار ، طبیعت ......... خود را از سر می گیردو گل ها دوباره به مهمانی ........... خانه ی ما می آیند .(حیاط ، حیات )

Éب) هد هد حضرت سلیمان (ع) چون باد ............. به سرزمین ............. رفت . ( صبا   ،سبا  )

7- در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آن ها را بیابید ودر ست آن هارا در شماره های زیر بنویسید . (5 نمره )

می گویند: وقت طلاست ولی بدون تردید وقت از طلا گران بهاتراست زیرا با سرف وقت می توان  طلا به دست آورد ولی دقایق طلف شدا را باطلا نمی توان خرید .معلّم با همان لهن گرمش ادامه می دهد : «خیلی عالی است ،نظامی در آرایش سحنه های  شعرش استاد بی نظیری است .»وقتی باد از بیرون به داخل سالن نمایشگاه می وزیدو با خود رایحه ی گل های درخت بلوت و صدای خش خش برگ هایش را می آورد صدای شکسته و آهسته ای می آمد

1 -.................... 2-........................ 3- ..................... 4-......................5 -.........................

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :         اداره ی آموزش و پرورش منطقه زیویه               امتحان غیر تقریری املا سال دوم  خرداد 90

نام پدر :                    مدرسه ی راهنمایی            تاریخ امتحان :

1- در  جمله ی زیر کلمه ی صحیح را در جای خالی قراردهید .(5/0 نمره )

سخنران مسجد محلّه پیشنهاد کرد شب ها به پشت بام برویم وبرای ................به آن حکومت ظالم و ....................... الله اکبر بگوییم .

¯الف ) احتراز فاسد r     ب) اعتراز  - فاسد r       ج) اعتراض فاسد r     د) اعتراز فا صد

2 املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟ (1 نمره )

¯الف ) قدرت کاذب r             ب) بغض وکینه  r        ج) قلم صحر آمیز r             د) تشتّت آرا r

¯الف ) هد هد صباr           ب) هوش وزکاوتr      ج) مظاهر آفرینش r       د) عشق و عاطفهr

3- با توجّه به معنی املای کدام گزینه درست است ؟(1 نمره )

¯الف ) اصرار : رازها r       ب) فراق : آسایشr          ج) صحن : عرصه r  د) منهصر :محدودr

4- در کدام گزینه علامت تشدید نادرست است ؟(5/0 نمره )  الف ) تجمّلr      ب ) شفقّتr    ج) موقعیّت های مهمr      د)عزّت و افتخارr

5- کلمات هم آوا رادرجای درست به کار ببرید . (1 نمره )

¯کار .......... و درست آن است که برای کسب ......و پاداش آخرت تلاش کنیم .(  ثواب - صواب )

¯ پرنده ای .................... از درخت فرود آمد و دانه ای را ...........................  (خرد خورد )

6- در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید . (1 نمره )

¯ مرد فقیه مسئله را باز گفت وسپس از جای .... و دوست بیمار راترک کرد . ( برخواست برخاست )

¯اثر ......................هم نشین بر کردار انسان مهم وعمیق است . ( گذاری  -گزاری )

7- در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آنهارا بیابید وصحیح آن هارا در شماره های زیر بنویسید . (5 نمره )

فرمان روایی رو به فرزندان کرد و گفت :«ای فرزندان ،حال شما در زندگی این چنین است .تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید دشمن نمی تواند بر شما چیره شود وسالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند به سربرید .» اکنون عصر چیرگی ماشین ورایانه و به طور کل روزگار تسلّت دست آورد های علمی زندگی بشر است .

تابستان نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پایز می دهد . درختان از پوشش سبز خود عریان می شوند و گویی با اهتزاض برگ های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد شعله می کشند .      شما تسوّری از آینده ی خود دارید ، حتماً در آن تصویر رویایی به زندگی شیرین  وموفّق  می اندیشید . به شغل خوبی فکر می کنید که در آمدی عالی نسیب شما می کند .

1-.........................2 -........................ 3 -.......................4-................... 5-......................

 

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :            اداره ی آموزش و پرورش منطقه زیویه               امتحان غیر تقریری املا سال سوم  اردیبهشت 90

نام پدر :        مدرسه ی راهنمایی                         تاریخ امتحان :

 1- در  جمله ی زیر کلمه ی صحیح را در جای خالی قراردهید .(5/0 نمره )

Åدر زمین  نگاه کن که چگونه .........................تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده  .

Åالف ) بسات ¨               ب) بصاط ¨                  ج)بساط  ¨                 د)بصات  ¨

2 املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟ (5/1 نمره )

Åالف ) خرد وفراصت ¨       ب) کهن سال وفرتوت ¨         ج) مدح وثنا ¨     د) مصون ومحفوظ ¨

Åالف ) استراق سمع ¨     ب)پرندگان خوش خوان ¨  ج) تذهیب نفس ¨           د) نیکو خصال ¨

Åالف )بنیان گذار   ¨              ب) خدمت گذار  ¨      ج) درخواست ¨                  د)بر خاست¨

3- با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است ؟(1 نمره )

Åالف ) التفاط :توجّه کردن       ب) اعزاز : گرامی داشتن        ج) خوار :پست وفرومایه ¨      د)رخصت :اجازه  ¨    

Å الف) ضمان :پذیرفتن¨ب )صواب : درست   ج)طرّار : درد ¨       د)قوص قزح : رنگین کمان ¨

4-در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید . (5/1 نمره )

Å .......................... و آبادانی کشور به تلاش شما دانش آموزان نیاز دارد . ( امارت  - عمارت )

Åکوه های ......................از برف کردستان پر شکوه ودیدنی است . ( مستور مسطور  )

Å هر روز لوح وکتاب در زیر بغل می نهاد و آرام از کوچه ها می گذشت و خود را به ............................درس استاد می رساند . ( محظر محضر )

5- کلمه ی هم آوا رادرجای درست به کار ببرید . (5/0 نمره )                 ................................  گلوله از سوی دشمن به گوش می رسید .(  سفیر صفیر )

6- در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آنهارا بیابید وصحیح آن هارا در شماره های زیر بنویسید . (5 نمره )

اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بود ،صبر کند تا آن سخن تمام شود ،پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند ودر مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ،خوظ ننماید .

آن همه بزرگان حکیم ونویسنده و گوینده و دانشمند ایرانی ،چه شب ها که به روز رسانده اند تا نام ایران بماند و عزّت و سربلندی این سرزمین آصیب نبیند . چه انسان هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مسون بماند .

1-.........................2 -.......................... 3 -..........................4-................. 5-.......................  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات