تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل نهم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:51 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل 9

جاهای خالی را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنید.

1- الكترون های آزاد با جابه جا شدن در داخل

 باعث جابه جایی بارالكتریكی می شوند

2- اختلاف پتانسیل الكتریكی را با یكایی به نام

 اندازه می گیرند.

3- شدت جریان هر مدار با وسیله ای به نام

اندازه گیری        می شود.

4- در یك مدار الكتریكی، هر چه مقاومت الكتریكی یك مدار بیش تر باشد، شدت جریان الكتریكی در مدار

است.

5- در آهن ربا، قطب های غیر همنام یكدیگر را

می كنند.

6- مواد پارامغناطیسی در میدان های مغناطیسی

خاصیت مغناطیسی پیدا می كنند.

7- مواد فرومغناطیس

برای ساخت آهنرباهای دایم مناسب هستند.

8- نسبت ولتاژ دو سر یك رسانا به شدت جریانی كه از آن می گذرد برابر

رسانا است.

9- عامل ایجاد جریان الكتریكی در یك مدار

است.

عبارات درست و غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

1- در جسم نارسانا، به تعدادی كافی الكترون آزاد برای جابه جایی وجود دارد.

       

2- اختلاف پتانسیل الكتریكی عامل جریان الكتریكی در مدار است.

       

3- آمپرسنج همیشه در مدار به شكل موازی با بقیه ی اجزای مدار قرار می گیرد.

       

4- وقتی یك رشته سیم فلزی گرم می شود، مقدار مقاومت الكتریكی آن كاهش می یابد.

       

5- شدت جریان در تمام قسمت های یك مدار متوالی یكسان است و به محل قرار گرفتن آمپرسنج در مدار بستگی ندارد.

       

6- اختلاف پتانسیل الكتریكی بین دو نقطه در یك مدار الكتریكی را با وسیله ای به نام آمپرسنج اندازه می گیرند.

        

7- آهنربای الكتریكی یك آهنربای موقتی است.

        

8- به ناحیه هایی از آهنربا كه خاصیت آهنربایی در آن نواحی بیش تر است قطب های آهنربا می گویند.

        

9- به قوه و باتری مولد جریان الكتریكی می گویند.

        


گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1- اگر به دو سر سیمی كه مقاومت آن 8 اهم است اختلاف پتانسیل 24 ولت وصل شود. شدت جریان عبوری از سیم چند آمپر خواهد بود؟

الف) 2

ب) 3

ج)

د)

 

2- در یك مدار الكتریكی ولت سنج و آمپر سنج را به ترتیب چگونه در مدار قرار می دهند؟

الف) سری - سری

ب) سری – موازی

ج) موازی - موازی

د) موازی - سری

  

3- در شكل مقابل آمپرسنج مقدار 3 آمپر را نشان می دهد، ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟

الف) 3

ب) 2

ج) 9

د) 1

 

4- كدام یك از مواد زیر به عنوان هسته آهنربای الكتریكی به كار نمی روند؟

الف) آهن

ب) كبالت

ج) نیكل

د) فولاد

5- در شكل مقابل، ولت سنج و آمپرسنج به ترتیب كدام مقادیر را نشان می دهند؟

الف) ا1/5 Vو A ا45/0 

ب) ا1/5 Vو A ا45

ج) ا4/5 V و A ا45/0

د) Vا4/5 و A ا45

 

6- اگر شدت جریان الكتریكی در یك مدار معادل 3A باشد، میزان، بار الكتریكی كه در مدت یك دقیقه در مدار شارش می كند چقدر است؟

الف) 2 کولن

ب) 3 کولن

ج) 180 کولن

د) 90 کولن

7- یكای اندازه گیری «شدت جریان الكتریكی» كدام است؟

الف) ولت

ب) كولن

ج) اهم

د) آمپر

8- در شكل مقابل اعدادی كه آمپرسنج و ولت سنج نشان می دهند به ترتیب عبارتند از:

الف) 2 آمپر و 100 ولت

ب) 3 آمپر و 120 ولت

ج) 6 آمپر و 120 ولت

د) صفر آمپر  و 120 ولت

 

9- با توجه به قانون اهم كدامیك از نمودارهای زیر در مورد رابطه اختلاف پتانسیل و شدت جریان درست است؟

     

الف)                            ب)                           ج)                           د)         

 

10- در شكل روبرو  قسمتی از یك مدار نشان داده شده است. مقاومت معادل این قسمت چند اهم است؟

الف) 2

ب) 10

ج) 12

د) 16

 

11- اگر در مدار مقاومت الكتریكی ثابت باشد و اختلاف پتانسیل دو سر مدار را سه برابر كنیم. جریان الكتریكی مدار چند برابر خواهد شد؟

الف)5/1

ب) 2

ج) 3

د) تغیر نمی كند.

 

12- در مدار شكل مقابل اگر آمپرسنج شماره ی 1 عدد 5/1 آمپر را نشان دهد آْمپرسنج شماره 2 چه شدت جریانی را نشان می دهد.

الف) 5/0

ب) 1

ج) 5/1

د) 3

 

13- مقاومت الكتریكی یك وسیله برقی 20 اهم و شدت جریان برابر آمپر از آن می گذرد. اختلاف پتانسیل دو سر آن چند ولت است؟

الف) 5

ب)

ج) 24

د) 80

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات