تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل هشتم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:49 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سوالات فصل 8

جاهای خالی را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنید.

1- بار الكتریكی ای كه در بادكنك ایجاد می شود (و بارهای مشابه آن) را بار الكتریكی می نامند
2- دو جسم كه بارالكتریكی غیرهمنام دارند، بر یكدیگر نیروی وارد می كنند.
3- در یك اتم در حالت عادی، تعداد پروتون ها همیشه با تعداد مساوی است.
4- اگر تعدادی الكترون به یك اتم افزوده شود، اتم دارای بارالكتریكی می شود
5- به تخلیه ی الكتریكی بین ابر و زمین گفته می شود.
6- برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر آذرخش، از وسیله ای به نام استفاده می شود
7- بین الكترون و پروتون نیروی الكتریكی وجود دارد.

عبارات درست و غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

1- رسوب دهنده ی الكتریكی از توری فلزی نازكی با بارالكتریكی منفی و دوتیغه فلزی كه به زمین متصل هستند. تشكیل شده است.

       

2- باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الكترون ها انجام می شود.

       

3-در جسم كه بار الكتریكی همنام دارند. بر یكدیگر نیروی رانشی وارد می كنند.

       

4- اتمی كه الكترون از دست می دهد، دارای بارالكتریكی منفی می شود.

       

5- اندازه ی بار الكتریكی پروتون برابر با بارالكتریكی الكترون است.

       

6- جدا كردن پروتون از هسته اتم آسان تر از جداكردن الكترون از اتم است.         
7- ماده با گرفتن پروتون می تواند دارای بارالكتریكی مثبت شود.         


گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1- جسمی كه الكترون اضافی دریافت می كند بار .... و جسمی كه الكترون از دست می دهد بار ... پیدا می كند.

الف) منفی-منفی

ب)مثبت-مثبت

ج)منفی-مثبت

د)مثبت-منفی

 

2-با مالش دادن دو جسم متفاوت به یكدیگر...

الف) یكی از دو جسم باردار می شود.

ب)هر دو جسم دارای بار مشابه می شوند.

ج) یكی دارای بار مثبت و دیگری بار منفی ولی با اندازه های متفاوت می شوند.

د) یكی دارای بارمثبت و دیگری دارای بار منفی با اندازه های مساوی می شوند.

 

3-اگر یك میله پلاستیكی را با پارچه پشمی مالش دهیم .

الف)میله دارای بار مثبت و پارچه دارای بار منفی می شود.

ب) میله دارای بار منفی و پارچه دارای بار مثبت می شود.

ج) میله دارای بار منفی و پارچه بدون بار می ماند.

د) هر دو دارای بار منفی می شوند.

 

4- الكتروسكوپی دارای بار منفی است. یك میله پلاستیكی باردار به كلاهك نزدیك می كنیم. در این صورت زاویه دو ورقه ی طلا الكتروسكوپ:

الف) افزایش می یابد

ب)كاهش می یابد

ج)ابتدا كاهش سپس افزایش می یابد

د)تغییر نمی كند.

5- در شكل مقابل، كره های فلزی با یكدیگر در تماسند و جسمی در نقطه A قرار دارد. این جسم .... است.

 

الف) نارسانای با بارمثبت

ب) رسانای بدون بار

ج) رسانا یا نارسانا بابار مثبت

د) رسانا یا نارسانا با بارمنفی

 

6- برای آنكه یك قطعه كوچك فلزی بدون باری  16x ۱۰-۸ C بار مثبت داشته باشد و بدانیم بار هر الكترون   /۶x ۱۰-۱۹   است، چه تعداد الكترون باید به آن اضافه یا از آن جدا كرد؟

الف) 16x 10 8 C اضافه

ب) 1012-اضافه

ج) 16x 10 8 Cجدا

د) 1012-جدا

 

7- جسمی با بار مثبت را به كلاهك یك الكترسكوپ خنثی نزدیك كرده و بدون تماس با آن در كنارش نگه می داریم ملاحظه می شود ورقه های الکتروسکوپ از هم باز شده اند در این حالت بار کلاهک و ورقه ها به ترتیب عبارتند از:

الف) مثبت - مثبت

ب) مثبت - منفی

ج) منفی - مثبت

د) منفی - منفی

 

8- اگر یك میله لاكی را با پارچه پشمی مالش دهیم و آن را به كلاهك یك الكترسكوپ كه بار مثبت دارد تماس دهیم، چه اتفاقی در ورقه های آن می افتد؟

 

الف) بسته می شوند و به همان حال باقی می مانند.

ب) قبل از تماس با كلاهك تغییری حاصل نمی شوند.

ج) انحراف آن ها زیادتر می شود.

د) ابتدا به هم می چسبند و سپس دور می شوند.

 

9- بار كره فلزی بارداری +q است. این كره را با یك كره بدون بار مشابه تماس می دهیم و از یكدیگر جدا می كنیم، كدام جمله درباره كره ها درست است؟

الف) هر دو كره خنثی می شوند.

ب) بار كره باردار +q و بار كره بدون بار –q می شود.

ج) بار هر دو كره  می شود.

د) بار هر دو كره می شود.

 

10- یك كره شیشه ای را از نقطه ای به یك پارچه مالش می دهیم، بار ایجاد شده در شیشه:

الف) در تمام حجم شیشه به طور یكنواخت توزیع می شود.

ب) در سطح خارجی به طور یكنواخت توزیع می شود.

ج) در مركز كره متمركز می شود.

د) در نقطه تماس باقی می ماند.

 

11- میله ای را به گلوله ی چوب پنبه ای كوچكی كه از نخ ابریشمی آویزان است نزدیك می كنیم. گلوله جذب میله می شود، در این صورت می توان گفت:

الف) میله باردار و گلوله بدون بار است.

ب) گلوله باردار و میله بدون بار است

ج) گلوله و میله دارای بارهای غیر هم نامند.

د) هر سه گزینه می تواند درست باشد.

 

12- جسم گلابی شكل فلزی مطابق شكل روی پایه ی عایقی دارد به آن مقداری الكتریسیته ی منفی می دهیم. كدام مطلب درست است؟

 

الف) مقدار بار الكتریكی به طور مساوی در تمام سطح گلابی پخش می شود.

ب) تمركز بار های منفی در مركز گلابی بیش تر است.

ج) تمركز بار الكتریكی در قسمت نوك تیز گلابی بیش تر است.

د) تمركز بارهای منفی در انتهای پهن گلابی بیشتر است.

13- دو جسم در اثر مالش به یكدیگر، دارای بارالكتریكی می شوند، در این عمل:

الف) پروتون ها و الكترون های دو جسم با هم مبادله می شوند.

ب) پروتون های یك جسم به جسم دیگر منتقل می شود.

ج) الكترون های یك جسم به جسم دیگر منتقل می شود.

د) یون های مثبت و منفی دو جسم با هم مبادله می شوند.

 

14- دو بار –q1 و +q2در مجاورت یكدیگر قرار دارند. اندازه بار  q2 بزرگتر از q1 است. بار q3- را در چه نقطه ای قرار دهیم تا در حالت تعادل باقی بماند.

الف) A

ب) B

ج) C

د) D

 

15- دو بار مشابه q1= +q2+ مطابق شكل در كنار هم قرار دارند، بار q3+ را در كدام نقطه قرار دهیم تا در حالت تعادل باقی بماند.

الف) A

ب) B

ج) C

د) D  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات