تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل هفتم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:47 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سوالات فصل 7

جاهای خالی را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنید.

1) فشار در واقع مقدار نیرویی است كه به طور عمود بر واحد وارد می شود.
2) اگر نیرو ثابت بماند، هر چه مساحت سطحی كه نیرو برآن وارد می شود، كوچك تر و كم تر باشد، میزان فشار وارد بر سطح است.
3) در مایعات، هر چه ارتفاع ستون مایع بیش تر باشد، نیروی وزن مایع بر سطح زیرین خود می شود.

4) مایعات،

را به خوبی و به طور یكسان در همه ی جهات منتقل می كنند.
5)برای اندازه گیری فشار هوا از دستگاهی به نام استفاده می شود.
6) مقدار فشار در یك نقطه ی درون مایع در تمام جهات است.
7)فشار هوا در قله ی اورست از فشار هوا در دامنه ی آن است.

عبارات درست و غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

1) فشار هوا تقریبا به ازای هر 100 متر افزایش ارتفاع، یك میلی متر جیوه كاهش می یابد.

       

2) مایعات به آسانی متراكم نمی شوند، به همین دلیل فشار را منتقل می كنند.

       

3) در دستگاه ترمز اتومبیل ها، از خاصیت انتقال فشار مایعات استفاده شده است.

       

4) در گازها، هر چه دمای گاز در محیط بسته كم تر شود، فشار درون آن افزایش می یابد.

       

5) هر چه از سطح زمین بالاتر می رویم، فشار هوا كم تر می شود.

       

6)مایعات فشار را به خوبی و فقط در جهت پایین منتقل می كنند.         
7) با وارد كردن مقداری هوا به داخل یك ظرف در بسته، فشار هوای آن كاهش می یابد.         


گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) فشار در عمق یك مایع به كدام عامل بستگی ندارد؟

الف) فشار هوای محیط

 ب)ارتفاع تا سطح آزاد مایع
 ج) چگالی مایع

د)سطح قاعده ظرف

 

2)ظرفی به شكل استوانه موجود است. مساحت قاعده ی این ظرف Cm2 ا50 بوده تا ارتفاع h از مایعی به چگالی  500 پر شده است. اگر نیرویی كه از ظرف مایع برته طرف وارد می شود 5/4 نیوتن باشد ارتفاع مایع درون ظرف چند سانتی متر است؟

الف) 18/0
ب) 5/5
ج) 18
د) 55

3) آجری به ابعاد  ۵cm × ۱۰ cm × ۲۰ cm و چگالی روی سطح افقی منیری قرار دارد. كم ترین فشاری كه این آجر بر سطح زیرین خود وارد می كند چند پاسكال است؟

الف) 2500

ب) 5000

ج) 1250
د) 12500


4) كوهنوردان بر فراز قله ی اورست برای تنفس از مخازن هوای فشرده استفاده می كنند. زیرا در ارتفاعات .......

الف) فشار هوا كم تر است.
ب) نیروی جاذبه كم تر است.
ج) فشار هوا بیشتر است.
د)اكسیژن وجود ندارد.

5) در شكل مقابل فشار گاز موجود در مخزن A چند میلی متر جیوه است؟

الف) 650
ب) 750
ج) 50
د) 700
 

 

6) جرم جسم روبرو 60 كیلوگرم است. فشار وارد بر سطح زیر آن چند پاسكال است؟

الف) 12/0

ب) 2/1
ج) 120
د) 1200

7) شهری در ارتفاع 300 متری سطح دریا قرار دارد. فشار هوا در این شهر چند سانتی متر جیوه است.

الف) 75
ب) 73

ج) 69

د) 70

 

8)در یك جك هیدرولیكی قطر پیستون بزرگ 20 برابر قطر پیستون كوچك است. اگر پیستون كوچك نیروی 20N. بر مایع وارد كند، نیروی وارد از مایع بر پیستون بزرگ چند نیوتن است؟

الف) 400

ب) 800

ج) 4000

د) 8000

 

9) ظرفی تا ارتفاع 50cm از مایعی كه جرم هر سانتی متر مكعب آن گرم است پر شده است.فشار وارد از مایع به ته ظرف چند پاسكال است؟

 

الف) 6

ب)

ج) 103×6

د) 102×6

 

10)مساحت كف كفشی Cm2.۲۰ است. اگر جرم شخصی 40kg باشد. در هنگام ایستادن چه فشاری به زمین وارد می كند؟

الف) 10

ب) 20

ج) 30

د) 40

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات