تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل چهارم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:43 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi
سؤالات فصل4


1- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف: در حاشیه تمام ورقه ها همیشه  ایجاد می گردد.
ب: مجموعه جزایری كه در میان اقیانوسها از آب بیرون می آیند نام دارند.
ج: بر اثر تغییر مواد خمیری شكل نرم كره به سمت بالا حركت می كند.

 

 

2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف: تمام قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.

       

ب: ورقه های سنگ كره مرشب از هم فاصله می گیرند.

       

 

 

- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

3)- علت وقوع زلزله مربوط به حركات كدام بخش از كره زمین است.

 

الف: نرم كره
ب: سنگ كره
ج: گوشته
د: هسته

 

4) حاشیه ورقه های سنگ كره زمین توسط كدام پدیده ها بهتر مشخص می شود.

 

الف: زلزله
ب: گودال عمیق
ج: آتشنشان
د: رشته كوههای جوان

 

5)كدام دانشمندان نظریه زمین ساخت ورقه ای را بیان كرد.

 

الف: لامارك
ب: داروین
ج: وگنر
د: ویسمن

 

6) بر اثر کدام پدیده ورقه ها هر سال چند سانتی متر بر وسعت اقیانوسها افزوده می شود؟

 

الف: برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای
ب: دور شدن دو ورقه از هم دیگر
ج: برخورد دو ورقه اقیانوسی
د: لغزیدن ورقه ها در کنار هم


7) اگر مواد مذاب نرم كره جریانی رو به بالا داشته باشند.

الف: ورقه ها به هم نزدیك می شوند.
ب: ورقه ها از هم دور می شوند.
ج: ورقه ها در كنار هم می لغزند.
د: ورقه ها هیچ حركتی ندارند.8) كدام دلیل بیان كننده این است كه قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.

الف: تشابه قاره ها
ب: تشابه سنگ های قاره ها
ج: فسیل های مشترك در قاره ها
د: هر سه مورد9) بر اثر برخورد دو ورقه قاره ای كدام پدیده ها حاصل می شوند.

الف: گودال عمیق – زلزله
ب: جزایر قوسی – آتش فشان
ج: سنگ كره جدید – زلزله
د: زلزله - كوه7) كدام پدیده های طبیعی در یك منطقه هر چه بیش تر باشد خسارت كمتری ایجاد می كند.

الف: آتشفشان
ب: زلزله
ج: طوفان
د: سیل

 

 

11) برای هر عبارت، كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف: ایجاد جزایر قوسی و آتشفشان
ب: ایجاد كوه و زلزله
ج: ایجاد گودال اقیانوسی به موازات قاره ها
د: نه پوسته جدید و نه عمل تخریب صورت می گیرد

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات