تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل دوم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:40 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل دوم


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنید.

 

الف) جاذبه ای كه اتمهای یك مولكول را در تركیب مولكولی كنار هم نگه می دارد

نام دارد.

ب) از حل شدن

در آب، رسانایی الكتریكی آب افزایش می یابد.

د) PH محلولی كه با برموتیمول بلو رنگ زرد در می آید

است.

ه) به ذره ای كه الكترون ها و پروتون هایش برابر نباشد

می گویند.


2- جملات درست و غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) شكل مقابل آرایش اتمی یك یون را نشان می دهد.

 

       

ب) ذره ای دارای عدد اتمی 92 است و 92 الكترون بدور هسته آن می چرخد. این ذره فاقد بار الكتریكی است.

       

ج) از حل شدن پوسته تخم مرغ در اسید هیدروكلریك گاز ئیدروژن تولید می شود

       

د) سركه، آب آهك، مس سولفات رنگ كاغذ لیتموس را قرمز می كنید

       3- گزینه درست را مشخص كنید.

1- كدام گزینه شكل یك یون منفی را نشان می دهد؟

الف)                     ب)                         ج)                             د)


2- كاغذ لیتموس و محلول فنل فتائین در اسیدها به چه رنگی در می آید؟

الف) قرمز – ارغوانی
ب) قرمز – بی رنگ
ج) آبی – بی رنگ
د) ارغوانی – قرمز


3- فنل فتالئین برای شناسایی كدام ماده مناسب نیست.

الف) جوش شیرین
ب) آمونیاك
ج) ویتامین C
د) آب آهك

4- فرمول شیمیایی سدیم هیدروكسید NaoH است در این ماده چند عنصر و چند اتم وجود دارد.

الف) 3 عنصر – 3 اتم
ب) 2 عنصر – 3 اتم
ج) 3 عنصر – 4 اتم
د) 4 عنصر – 3 اتم

5- ماده ناشناخته ای در اختیار حسن قرار گرفت كاغذ لیتموس را به رنگ آبی در آورده است این ماده ناشناخته كدامیك از مواد زیر می تواند باشد؟

الف) قرص آسپرین
ب) سركه
ج) افشرده پرتقال
د) جوش شیرین

6- اگر بخواهیم اتمی را به یون منفی تبدیل كنیم باید :

الف )تعدادی از پروتونهای آن را از هسته جدا كنیم.
ب) تعداد الكترونهای آن را كاهش دهیم
ج) تعداد نوتروژنهای  آن را افزایش دهیم
د) تعداد پروتونهای آن را افزایش دهیم

4- برای هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف)  آب نمك

ب) آب باتری

ج) آب آهك

5- برای هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) از نظر بار الكتریكی خنثی است

ب) سبكترین ذره اتم است

ج) جدا كردن آن از هسته موجب تغییر مشخصات و خاصیت های اتم می شود

6- برای هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) گازی که به عنوان کود شیمیایی مصرف می شود.

ب) مایعی که بعنوان ضد یخ بکار می رود.

ج) از تخمیر مواد غذایی حاصل می شود.

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات