تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل سیزدهم علوم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : یکشنبه 2 بهمن 1390 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 13


1- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

كلونی - میكروب - مزمن - تولید مثلی - غذاخوردن - عالی - پست - سبزینه

الف) اجتماع میكروب ها را

 می گویند.

ب ) هرجاندار كوچك ذربینی را

 می گویند.

ج ) باكتریها از گروه آغازیان

 محسوب می شوند.

د ) به بیماری های میكروبی كه در آن مبارزه بدن و میكروب مدتها ادامه می یابد بیماری

 می گویند.

ه ) قارچها به دلیل نداشتن

 در گروه گیاهان قرار نمی گیرد.

و ) تنها شباهت ویروسها به موجودات زنده فعالیت

 آنهاست.

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) ویروسها سلول ندارند.

        

ب) غذاهای در حال فساد، مقدار زیادی باكتری دارند.

        

ج ) اصول كخ مربوط به بیماری زا بودن یك نوع میكروب است.

        

د ) تعداد كمی از ویروس ها زیان آورند.

        

ه ) قارچ ها مهمترین آفات كشاورزان و باغ دراند محسوب می شوند.

        

و ) عامل بیماری مالاریا نوعی تاژك دار است.

        

ز ) برخی از آغازیان با داشتن سبزینه تولید كننده مواد غذایی هستند.

        

 


3- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف) موجودی كه نه رشد می كند و نه غذا می خورد.

ب) مشهورترین گروه میكروب ها است.

ج) در نانوایی برای ترش شدن خمیر استفاده می شود.

د) شیر را به ماست تبدیل می كند.4- گزینه درست را  مشخص كنید.

1) كدام بخش ویروس اهمیت زیادی دارد؟

الف: پوشش پروتئینی

ب: ماده وراثتی

ج: لیپو پروتئین

د: ماكروملكول های سطحی


2) ویروس ها چه نوع زندگی دارند؟

الف: آزاد

ب: همزیستی

ج: انگلی

د: صیادی


3) عامل پوسیدگی دندان ها مربوط به كدام میكروارگانیسم است؟

الف: ویروسی

ب: باكتری

ج: قارچ تك سلولی

د: پروتوزوئرها

 

4) باكتریهایی كه در سطح و یا درون بدن جانداران دیگر زندگی می كنند و غذایی آمداه آنها را مصرف می كنند چه نام دارند؟

الف: اتوتروف

 ب: كودرست

 ج: ساپروفیت

 د: انگل


5) كدام گروه جانداران زیر با بقیه از نظر ساختمان تفاوت اساسی دارد؟

الف: باكتریها

ب: تاژك داران

ج: مژك داران

د: آمیب ها


6) كدام گروه باكتری ها بیماری زا هستند؟

الف: غذاساز

ب: كودرست

ج: شیمیوسنتز كننده

د: انگل


7) عامل ایجاد بیماری اسهال خونی كدام گزینه است؟

الف: هاگدان

ب: تاژك داران

ج: مژك داران

د: آمیب ها


8) برای استریل كردن شیر، آن را تا چه زمانی حرارت می دهند و زمان حرارت دادن چقدر است؟

الف: 43درجه تا 30 ثانیه

ب: 72درجه تا 15 ثانیه

ج: 140درجه تا 2 ثانیه

د: 100درجه تا5 ثانیه5- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف: باكتریهایی كه موجب فساد مواد در آب و خاك می شوند

ب: باكتریهای مصرف كننده نیتروژن (شوره زا) شوره زدا، تثبیت كننده نیتروژن

ج: باكتریهای بیماری زا

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات