تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل هفتم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:51 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 7

1- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

1) كدام یك از موارد  زیر، واحد اندازه گیری فاصله نیست؟

الف: متر

ب: كیلومتر

ج: سال نوری  

د: كیلومتر بر ساعت


2) كدام یك از اتومبیل های زیر سرعت بیشتری دارند؟

الف: اتومبیلی كه در مدت 2 دقیقه مسافت 240 متری را طی می كند.

ب: اتومبیلی كه در مدت 2 ساعت مسافت 72 كیلو متری را طی می كند.

ج: اتومبیلی كه در مدت 5 ثانیه مسافت 40 متری را طی می كند.

د: اتومبیلی كه در مدت 5/1 دقیقه مسافت 180 متری را طی می كند.


3) در كدام یك از موارد زیر، شتاب حركت اتومبیل افزاینده است؟

الف: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل از عدد 20 به صفر می رسد.

ب: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل از عدد 40 به 20 می رسد.

ج: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل از عدد صفر به 20 می رسد.

د: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل بر روی عدد 20 ثابت است.


4) سرعت اولیه اتومبیل 72 كیلو متر بر ساعت و سرعت ثانویه آن 80 متر بر ثانیه است. اگر تغییرات سرعت آن در مدت 20 ثانیه باشد. شتاب اتومبیل چند متر بر مجذور ثانیه خواهد بود؟

الف: 1

ب: 3

ج: 4

د: 5


5) نمودار زیر نمودار سرعت- زمان متحركی را در مدت 15 ثانیه نشان می دهد.

 OA و AB چه نوع حركتی را نشان می دهند؟

P1

الف: شتابدار افزاینده - شتابدار كاهنده

ب:  شتابدار كاهنده - یكنواخت

ج: شتابدار افزاینده - یكنواخت

د: شتابدار كاهنده - شتابدار افزاینده

 

 

6) جسمی به مدت 10 ثانیه در جایی ساكن بوده است. كدام نمودار نشان دهنده ی این موضوع است.

P2

 

 

7) شكل مقابل، نمودار مكان - زمان یك دونده را نشان می دهد كه از یك مبدأ شروع به حركت كرده است. سرعت این دونده چند كیلومتر بر ساعت است؟

 

P3

الف: 10

ب: 100

ج: 36

د: 6/3

 

 

8) صفر تا صد اتومبیلی 5 ثانیه است. برای آنكه سرعت این اتومبیل به 300 كیلومتر بر ساعت برسد، چند ثانیه وقت لازم است؟

الف: 5

ب: 10

ج: 15

د: 60

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط 

الف) سال نوری واحد اندازه گیری زمان است.

       

ب) شتاب نشان دهنده ی تغییرات مكان در واحد زمان

       

ج)وقتی سرعت یك جسم در حال كاهش باشد،می گوییم جسم دارای شتاب كاهنده است.

       

د) اگر نیرویی كه بر جسم در حال حركت وارد می شود با جهت حركت جسم هم جهت باشد، سرعت آن را كاهش می دهد.

       

ه) سرعت سنج اتومبیل، سرعت آن را در هر لحظه نشان می دهد.

       


3- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

الف) مجموع طول هایی كه متحرك برای رفتن از مبدأ به مقصد می پیماید.

ب) مسافتی كه متحرك در واحد زمان می پیماید.

ج) نشان دهنده ی تغییرات سرعت در واحد زمان است.

د) فاصله ی مستقیم میان مبدأ و مقصد را گویند.


4- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

الف) عوامل تغییر سرعت حركت اجسام

است.

ب) وقتی سرعت سنج اتومبیل از عددی به عدد دیگر تغییر كند، حركت اتومبیل

است.

ج) وقتی سرعت حركت یك جسم، در حال افزایش باشد، می گوییم شتاب حركت

است.

د) هر چه صفر تا صد اتومبیلی كمتر باشد، قدرت اتومبیل

است.

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات