تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل ششم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:50 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 6

1- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

1) در كدام یك از حالت های زیر ، نیروی اصطكاك بین دو سطح بیش تر است؟

             

   الف:                      ب:                         ج:                             د:          


2) جرم جسمی بر روی سطح زمین، 30 كیلوگرم است. وزن او در كره زمین و كره ماه به ترتیب چند نیوتن است؟

الف:  30 - 300

ب: 300 - 30

ج: 50 - 300

د: 300 - 50

 


3) به دو فنر كاملا مشابه، وزنه های 4 و 5 نیوتن می آویزیم. افزایش طول فنر دوم 2 سانتی متر بیش تر از فنر اول است. افزایش طول فنر اول چه قدر است؟

الف: 8vCm

ب:  10vCm

ج:  20vCm

د:  2vCm4) شخصی به جرم 60 كیلوگرم درون قایق 250 كیلوگرمی بر روی سطح آب قرار دارد. شخص و قایق هر دو ساكن هستند. نیرویی كه از طرف آب بر قایق وارد می شود ، چند نیوتن است؟

الف: 600tN

ب:  2500tN

ج:  1900tN

د:  3100tN


5) شكل روبرو، یك اتومبیل در حال حركت را نشان می دهد. كدام نیروها، كنش و واكنش یكدیگرند؟

الف: F1 و F2

ب:  F2 و F3

ج:  F2 و F4

د:  F1 و F3

 

 

6) وقتی با چكش بر روی میخ می كوبیم، میخ گرم می شود. كدام نیرو باعث گرم شدن میخ می شود.؟

الف: الكتریكی

ب: اصطكاك

ج: گرانش زمین

د: مغناطیسی

 

 

7) كدام یك از نمودارها رابطه ی بین جرم و وزن را در سطح زمین در ست نشان می دهد؟

   الف:                      ب:                         ج:                             د:          

 

 

8) در ساختمان كدام یك از وسایل زیر، آهن ربای الكتریكی به كار رفته است؟

الف: قبله نما

ب: زنگ اخبار

ج: قطب نما

د: عقربه مغناطیسی

 

 

9) یك گلوله بر روی سطح شیب دار روبه بالا در حركت است. در كدام شكل جهت نیروی اصطكاك مربوط به حركت گلوله درست نشان داده شده است؟

   الف:                      ب:                         ج:                             د:          

 

 

10) جسمی به جرم 50 كیلوگرم وجود دراد. اگر به این جسم نیروی  250 نیوتن وارد شود، این جسم با چه شتابی شروع به حركت می كند.

الف: 5

ب: 10

ج: 300

د: 1250

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) در به وجود آمدن نیرو، همواره دو جسم شركت دارند.

       

ب) هرچه جرم جسم بیش تر باشد ، نیروی جاذبه زمین بر آن كمتر است.

       

ج) جرم یك جسم فقط به تعداد ذره های سازنده ماده بستگی دارد.

       

د) هر چه جرم دو جسم بیش تر باشد ، نیروی جاذبه بین آنها بیش تر است.

       


3- در هر یك از موارد زیر چه نیرویی مفید است.

الف) بسته شدن در یخچال

ب) اتومبیل در حال حركت با ترمز كردن متوقف می شود.

ج) شخصی كه بر روی صندلی نشسته است.


4- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

الف) هرچه از سطح زمین دورتر می شویم، نیروی كشش زمین بر روی اجسام

می شود

ب) نیرویی كه از طرف تكیه گاه بر جسم وارد می شود، همواره برابر نیروی

است.

ج) اگر قطب های ناهمنام در آهن ربا (S-N)در كنار یكدیگر قرار گیرند، یكدیگر را

می كند.

د) وزن یك جسم را به وسیله

اندازه می گیریم

ه) نیرویی كه باعث جذب خرده های كاغذ به شانه می شود، نیروی

نام دارد

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات