تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل پنجم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 5

1- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

1) كدام یك از موارد ذكر شده از نظر نوع انرژی ، با بقیه كاملا متفاوت است؟

الف: صوتی

ب: گرمایی

ج: شیمیایی

د: الكتریكی


2) كدام یك از نظر تبدیل انرژی با بقیه متفاوت است؟

الف: آبمیوه گیری

ب: جاروبرقی

ج: ماشین لباسشویی

د: سماور برقی


3) در كدام یك از شكل های زیر انرژی پتانسیل مكانیكی بیش تری ذخیره شده است.

   الف:                      ب:                    ج:                      د:             4) در شكل مقابل، یك توپ از حال سكون شروع به حركت كرده و در نقطه 3 متوقف می شود. نوع انرژی مكانیكی آن در نقاط 1و 2 و 3 به ترتیب عبارتنداز:

الف: پتانسیل - جنبشی – جنبشی

ب: جنبشی- جنبشی- ندارد

ج: پتانسیل- پتانسیل- جنبشی

د: پتانسیل- جنبشی- ندارد.


5) علی یك گلوله یك كیلوگرمی را از ارتفاع 10 متری یك تپه پرتاب می كند. مهدی گلوله دیگری را در همان لحظه از ارتفاع 5 متری طرف مقابل پرتاب می كند. هر دو گلوله در پایین به یكدیگر برخورد كرده و متوقف می شوند. وزن گلوله مهدی چند نیوتن بوده است؟

الف: 5

ب: 10

ج: 20

د: 40

 

 

6) در شكل مقابل، گلوله مسیر1 تا 4 را طی كرده است. در كدام یك از نقاط انرژی جنبشی گلوله صفر است؟

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 4

 

 

7) سنگی به طور قائم به بالا پرتاب می شود. كدام نمودار تغییرات انرژی پتانسیل را با گذشت زمان نشان می دهد.

 الف:                  ب:                       ج:                          د:     

 

 

8) انرژی جنبشی یك جسم متحرك به چه عوامل بستگی دارد؟

الف: فقط جرم

ب: فقط مجذور سرعت

ج: جرم و سرعت

د: جرم و مجذور در سرعت

 

 

9) در كدام یك از موارد زیر انرژی پتانسیل مكانیكی بیش تری ذخیره شده است؟

الف: یك جسم 2 كیلوگرمی در ارتفاع 20 سانتی متری زمین

ب: یك جسم 200 گرمی در ارتفاع 20 سانتی متری زمین

ج: یك جسم 2 كیلوگرمی در ارتفاع 2 متری زمین

د: یك جسم 200 گرمی در ارتفاه 2 متری زمین

 

 

10) انرژی ذخیره شده در كدام یك با بقیه متفاوت است؟

الف: فنر كشیده شده

ب: وزنه آویخته

ج: آب پشت سد

د: سنگ بالای كوه

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) انرژی از هر صورتی كه باشد فقط از نوع پتانسیل است.

       

ب) انرژی گرمایی در واقع به جنبش مولكول های هر جسم مربوط می شود.

       

ج) انرژی مكانیكی فقط به شكل انرژی جنبشی می تواند وجود داشته باشد.

       

د) انرژی پتانسیل مكانیكی یك جسم فقط به جرم جسم بستگی دارد.

       

ه) چوب مقداری انرژی شیمیایی دراد كه در هنگام سوختن آزاد می شود.

       


3- هر یك از موارد ذكر شده دارای چه نوع انرژی هستند؟

الف) پرنده در حال پرواز

ب) پسری در حال دوچرخه سواری بر روی سطح هموار

ج) سیبی بالای درخت

د) یك كیسه شكر


4- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

الف) برای آزاد كردن انرژی شیمیایی، یك

لازم است.

ب) یك وزنه آویخته شده از سقف دارای انرژی  

است.

ج) انرژی نورانی از نوع

است.

د) انرژی موجود در حبه قند، انرژی

است.

 

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات