تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل دوم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:44 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 2


1- جملات زیر را با استفاده از كلمات مناسب كامل كنید.

كمتر - افزایش - زیادتر - انقباض - كاهش  - انبساط 

الف: اگـر آب 4 درجـه را سـرد كـنـیـم حـجـم آن

می شود.

ب: اســاس كــار دمــاپــا تــفــاوت در مــیــزان

دو فلز است.

ج: وقتی دما كاهش می یابد جنبش مولكول ها

می شود.


2- جملات درست و غلط را مشخص سپس علت نادرستی جمله غلط را بنویسید.

درست    غلط  

الف) برای جدا كردن دو لیوان كه در هم گیر كرده اند می توان لیوان درونی را گرم و لیوان بیرونی را سرد كنیم.

ب) در بین فلزات میزان انبساط مس از آهن بیشتر است.

ج) آب 4 درجه سانتیگراد را چه سرد كنیم چه گرما دهیم حجمش افزایش می یابد

د) گرما همیشه باعث انبساط ماده می شود.


3- گزینه درست را مشخص كنید.

 

1) كدام گزینه مربوط به انبساط غیر عادی آب است؟

الف) سر رفتن آب كتری

ب) شكستن شیشه اب داخل جا یخی

ج) شكستن لیوان محتوی آب داغ

د) تر شدن دیواره بیرونی لیوان آب یخ2) اگر در دماسنج به جای جیوه از آب استفاده كنیم در كدام حالت آب در دماسنج بالا می رود؟

الف) وقتی دما از 4 درجه به 3 درجه سانتیگراد برسد.

ب) وقتی دما از 4 درجه به 5 درجه سانتیگراد برسد.

ج) وقتی دما از 3 درجه به 1 درجه سانتیگراد برسد.

د) هر سه حالت.3) مقدار انبساط كدامیك از موارد زیر در شرایط یكسان كمتر است.

الف) نیتروژن

ب) الكل

ج) كائوچو

د) آلومینیم


4) ظرف شیشه ای مقابل محتوی آب است اگر آن را حرارت دهیم سطح آب درون آن چه تغییری می كند.

الف) ابتدا نقطه 1 سپس 2 و 3

ب) ابتدا نقطه 3 سپس 2 و1

ج) ابتدا نقطه 2 سپس 1 و 3

د) ابتدا نقطه 2 سپس 3 و1

 

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات