تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل چهارم علوم دوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 03:58 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

فیزیك فصل 4 – گرما

كلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید.

 

1- هرچه ذرات سازنده یك ماده بیش تر باشد، انرژی درونی آن ماده است.
2- هر چه سرعت حركت ذرات یك ماده بیش تر باشد، دمای آن جسم است.
3- كمیتی كه میزان گرمی و سردی اجسام را نشان می دهد نام دارد.
4- عملی كه در آن انتقال گرما از راه انتقال مولكول ها صورت می گیرد نام دارد.
5- اجسامی كه سطح تیره دارند، خوب گرما هستند.
6- پرتوهای  وقتی به جسمی بتابند، گرمای زیادی تولید می كنند.

 

 

عبارت صحیح و غلط را مشخص كنید:

صحیح     غلط   

1- انرژی درونی هر ماده، فقط به انرژی جنبشی ذرات آن ماده بستگی دارد.

       

2- در هنگام تغییر حالت جامد به مایع، دمای ماده تغییر می كند.

       

3- گرما همواره از جای گرمتر به جای سردتر منتقل می شود.

       

4- در پدیده انتقال گرما از طریق رسانش، وجود الكترونهای آزاد بسیار مهم است.

       

5- رسانایی گرمایی در مایعات بیش از جامدات است.

       

6- سردسازی معمولا با استفاده از تبخیر مایعات صورت می گیرد.         

 

 

گزینه صحیح را انتخاب كنید.


1- چگالی بنزین 68/0 گرم بر سانتی متر مكعب است. مقدار آن چند كیلوگرم بر متر مكعب است؟

الف) 000068/0
ب) 68/0
ج) 680
د) 6800


2- چگالی جیوه 13600 كیلوگرم بر متر مكعب است. حجم 200 گرم جیوه چند سانتی متر مكعب است؟

الف) 7/14
ب) 680
ج) 2720
د) 272000

3- در كدام یك از ظرف های زیر انرژی درونی بیش تر است؟

الف)                 ب)                     ج)                    د)


 4- چگالی آب
است. كدام یك از اجسام زیر در آب فرو می روند.

الف) یخ
ب) بنزین
ج) آلومینیوم
د) چوب پنبه


5- دربین فلزات زیر رسانایی كدام یك بیشتر از بقیه است؟

الف) مس
ب) طلا
ج) نقره
د) آلومینیوم


6- انتقال گرما در خلا از طریق ............. انجام می شود.

الف) همرفت و رسانایی
ب) تابش و همرفت
ج) همرفت
د) تابش

7- در كدام یك از شكل های زیر جریان همرفتی درست نشان داده شده است.

الف)                    ب)                    ج)                       د)


8- در كدام یك از موارد زیر با آنكه جسم گرما می گیرد، دمای آن تغییر نمی كند؟

الف) گازی كه متراكم شده است.
ب) فلزی كه ذوب شده است.
ج) آب در حال جوشیدن
د) گازی كه منبسط شده است.

9- كدام یك از خواص زیر، ارتباط مستقیمی با انرژی جنبشی متوسط مولكول ها دارد؟

الف) دما
ب) انبساط طولی
ج) ظرفیت گرمایی
د) گرما


10- در هوای سرد تیغه ی فلزی چاقو خنك تر از دسته چوبی اش به نظر می رسد، زیرا:

الف) فلز در در دمای پایین تری از چوب است.
ب) فلز رسانای گرمای بهتری از چوب است.
ج) فلزدارای سطح درخشان تری از چوب است.
د) مولكولهای درون فلز باشدت بیش تر ارتعاش پیدا می كنند.

11- در جریان همرفتی ، شارش مایع یا گاز بر اثر چه عاملی است؟

الف) افزایش چگالی
ب) كاهش چگالی
ج) تغییر چگالی
د) تغییر دما

12- تابش گرمایی برای كدام یك از سطوح زیر كه جنس و دمای یكسانی دارند بیش تر است؟

الف) با رنگ سبز
ب) با رنگ زرد
ج) صیقلی و براق
د) سیاه و مات

13- كدام ماده رسانای ضعیف تری است؟

الف) آب
ب) جیوه
ج) هوا
د) الكل


14- انتقال گرما از كدام طریق سریع تر صورت می گیرد؟

الف) تابش
ب) همرفتی
ج) رسانش
د) جابه جایی ماده

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات