تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل سوم علوم دوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 03:56 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل 3


جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

1- به تعداد نوسان هایی كه یك نوسانگر در مدت یك ثانیه انجام می دهد می گویند.
2- به صوت هایی كه بسامد آن ها كم از 20 هرتز باشد می گویند.
3- طول موج رادار و مایكروویو از طول موج پرتوهای فرابنفش  است.
4-در اجاق های مایكروویو انرژی موج توسط مولكولهای غذا جذب شده و باعث شدید آن ها می شود.
5- اختراع باعث شده كه بتوان چند پیام را هم زمان ارسال كرد.
6- هر چه نوسان گری تندتر نوسان كند، بسامد آن است.
7-حداكثر فاصله ای كه مولكولها از وضع تعادل خود می گیرند نامیده می شود.

 


گزینه صحیح و غلط را مشخص نمایید.

صحیح    غلط  

1- با توجه به رابطه ی ، در حركت نوسانی ساده، دوره یا بسامد وارون یكدیگرند.

      

2- سرعت انتشار موج های صوتی بیش از موج های الكترومغناطیسی است.

      

3- در موج های الكترومغناطیس، با افزایش طول موج، بسامد كاهش می یابد.

      

4- بسامد پرتوهای فرابنفش بیش تر از پرتوهای فرو سرخ است.

      

5- در یك موج، در صورتی كه سرعت ثابت باشد، اگر طول موج افزایش یابد، بسامد هم افزایش می یابد.

      

 


گزینه های صحیح را انتخاب كنید.
1- كدام یك از پدیده های زیر یك حركت دوره ای (نوسان كامل) نیست؟

 

الف) طلوع و غروب خورشید
ب) پیدایش فصل های سال
ج) چكه كردن منظم شیر آب
د) حركت آونگ ساعت پاندولی


2- سرعت صوت در كدام یك از موارد زیر بیش تر است؟

 

الف) سنگ
ب) آب
ج) هوا
د) اكسیژن

 

3- بسامد یك موج مكانیكی 10 كیلو هرتز است. این موج در چه زمانی می تواند یك نوسان كامل انجام دهد؟

 

الف) 1000
ب) 10
ج)1/0
د)0001/0


4- دوره ی تناوب كدام یك از آونگ های زیر بیش تر است؟

 

الف)                ب)                     ج)                  د)


5- با توجه به معادله ی موج، كدام یك از نمودارهای زیر رابطه ی بین طول موج و فركانس را درست نشان می دهد؟

 

الف)                         ب)                          ج)                              د)    


6- سرعت انتشار كدام یك از امواج زیر كم تر است؟

 

الف) گاما
ب) فرا صوت
ج) ایكس
د) فرابنفش


7- موج تولید شده توسط كدام یك وسایل زیر می تواند در خلا منتشر شود؟

 

الف) فنر
ب) تارصوتی
ج) دیاپازون
د) مایكروویو


  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات