تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم دوم راهنمایی فصل دوم

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 03:54 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سوالات فصل 2

جاهای خالی را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنید.

1) جسم هایی كه نور از آن ها عبور می كند  نام دارد.
2) اگر زمین بین ماه و خورشید واقع شود روی می دهد.
3) در شكل مقابل، زاویه بازتاب درجه است.

 

4) درهنگام تجزیه نور خورشید، نور

بیش تر از همه ی رنگ ها تغییر مسیر می دهد.
5) هر پرتویی كه موازی محور اصلی به آینه كاو بتابد، پرتو بازتاب آن از  آینه می گذرد.
6) تصویر در آینه ی همواره مجازی، كوچك تر و مستقیم خواهد بود.
7) سرعت نور در شیشه از آب است.

عبارات درست و غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

1) قطر سایه به فاصله چشمه ی نور تا جسم كدر بستگی دارد.

       

2) در بازتاب نامنظم همواره تصویری واضح و روشن ایجاد می شود.

       

3) از امتداد پرتوهای واگرایی كه از سطح آینه بازتاب می شود، تصویری مجازی تشكیل می گردد.

       

4) آینه ی كوژ می تواند از یك جسم هم تصویر حقیقی و هم تصویر مجازی ایجاد كند.

       

5) اگر پرتو تابش از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود، پرتو شكست از خط عمود دورتر می شود.

       

6) علت شكست نور، متفاوت بودن سرعت نور در محیط های مختلف است.         
7) تصویر در عدسی همگرا، همواره مجازی و كوچكتر از خود جسم است.         


برای هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) خورشید گرفتگی – تشكیل سایه

ب) تشكیل رنگین كمان – بالاتر دیده شدن ماهی

ج) تشكیل تصویر در آینه تخت

د) روشنایی قبل از طلوع خورشید(فلق)


برای هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) آب زلال – هوا شیشه

ب) شیشه طرح دار- كاغذ كالك

ج) آجر – پارچه – كتاب

د) آینه تخت – سطوح فلزات

ه) شمع روشن – لامپ روشن – ستاره

در جدول مقابل، اجسام منیر و غیر منیر را مشخص كنید.

 

 ستاره قطبی

گیاه سبز ماه سیاره مریخ لامپ روشن

منیر

 

غیرمنیر

برای هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) تصویر در آن همواره كوچك تر از جسم و مجازی است.

ب) آینه ای كه هم تصویر حقیقی و هم تصویر مجازی ایجاد می كند.

ج) ضخامت وسط آن بیش تر از ضخامت كناره های آن است.

د) تصویر همه ی اجسام از پشت آن كوچك تر از خود جسم است.


گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) اگر جسمی با سرعت 4 متر بر ثانیه از آینه ی تختی دور شود، تصویر آن با چه سرعتی و در كدام جهت حركت خواهد نمود؟

الف) 4 متر بر ثانیه- به آینه نزدیك می شود.
ب) 4 متر بر ثانیه – از آینه دور می شود.
ج) 8 متر بر ثانیه – به آینه نزدیك می شود.
د) 8 متر بر ثانیه – از آینه دور می شود.


2) یك آینه تصویری حقیقی و هم اندازه با جسم تشكیل داده است، این آینه از چه نوعی است؟

الف) كاو
ب) كوژ
ج) كاو - تخت
د) تخت

3) در آینه ی تخت، دسته پرتوهای موازی نور طوری به آینه می تابند كه با آینه زاویه 20 درجه می سازند، زاویه بین پرتو تابش و بازتابش چند درجه است؟

الف) 70
ب) 90
ج) 140
د) 180


4) در شكل مقابل، زوایه ی تابش و زاویه شكست به ترتیب عبارتند از:

الف)20و10
ب)10و70
ج)10و20
د)70و10

5) كدام پرتو هنگام عبور از منشور بیش تر منحرف می شود؟

الف) زرد
ب) سبز
ج) آبی
د) نارنجی


6) دو آینه ی تخت مطابق شكل قرار گرفته اند. اگر پرتو نوری با زاویه تابش 40 درجه به یكی از آینه ها بتابد و با زاویه 20 درجه از روی دیگری بازتاب شود، زاویه بین دو آینه چقدر است؟

الف)20
ب) 50
ج) 60
د) 90

7) جسمی مطابق شكل زیر عمود بر محور اصلی یك عدسی همگرا قرار دارد. اگر جسم را از A تا B تغییر مكان دهیم تصویر آن ..........

الف) از عدسی دور تر و بزرگتر می شود.
ب) از عدسی دور تر و كوچكتر می شود.
ج) به عدسی نزدیك تر و بزرگتر می شود.
د) به عدسی نزدیك تر و كوچكتر می شود.

8) كدام پدیده ی زیر دلیل خوبی برای جمله زیر است.« نور به خط راست منتشر می شود»

الف) ماه گرفتگی
ب) تشكیل رنگین كمان
ج) شكسته دیده شدن مداد
د) بازتاب نامنظم از سطح مقوا


9) اگر نوری به طور عمود بر سطح آینه بتابد، زاویه بازتاب چند درجه خواهد بود؟

الف) 180
ب) 90
ج) 45
د) صفر


10) حامد مقابل آینه ی تختی ایستاده است.
اگر فاصله او تا آینه 1 متر باشد، فاصله تصویر حامد تا خود او چند متر است؟

الف) 5/0
ب) 1
ج) 2
د) 5/2


  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات